W związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia pn. „Przeprowadzenie prac B+R, niezbędnych do wdrożenia innowacyjnych generatorów biogazu – mikro reaktorów

zgazowujących biomasę odpadową.” dofinansowanego przez NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ w ramach programu priorytetowego nr 5.11.1 „Międzydziedzinowe SOKÓŁ – Wdrożenie Innowacyjnych Technologii Środowiskowych”

firma zaprasza do składania ofert na zakup know how (nieopatentowanej wiedzy technicznej) związanej z wdrażanym produktem: innowacyjnym generatorem biogazu.

 

zapytanie_ofertowe

W związku z realizacją projektu pn. „Wprowadzenie na rynek nowego typu urządzeń pozyskujących energię ze źródeł odnawialnych w skali mikro” dofinansowanego przez NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ w ramach programu priorytetowego nr 5.11.1 „Międzydziedzinowe SOKÓŁ – Wdrożenie Innowacyjnych Technologii Środowiskowych”

firma zaprasza do składania ofert na

dostawę i uruchomienie prototypu elektrowni wiatrowej.

zapytanie_ofertowe          wzór_umowy

W związku z realizacją projektu pn. „Wprowadzenie na rynek nowego typu urządzeń pozyskujących energię ze źródeł odnawialnych w skali mikro” dofinansowanego przez NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ w ramach programu priorytetowego nr 5.11.1 „Międzydziedzinowe SOKÓŁ – Wdrożenie Innowacyjnych Technologii Środowiskowych”

firma zaprasza do składania ofert na

dostawę linii technologicznej do wytworzenia i montażu prototypu elektrowni wiatrowej.

zapytanie_ofertowe            wzór_umowy

W związku z realizacją projektu pn. „Wprowadzenie na rynek nowego typu urządzeń pozyskujących energię ze źródeł odnawialnych w skali mikro” dofinansowanego przez NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ w ramach programu priorytetowego nr 5.11.1 „Międzydziedzinowe SOKÓŁ – Wdrożenie Innowacyjnych Technologii Środowiskowych”

firma zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych niezbędnych do przeprowadzenia prac B+R związanych z wdrożeniem nowego produktu

– elektrowni wiatrowej opartej na modułach 0,6 kW.

zapytanie_ofertowe_RB wzór_umowy_roboty_budowlane

Informacja o wynikach postępowania

W związku z realizacją projektu pn. „Wprowadzenie na rynek nowego typu urządzeń pozyskujących energię ze źródeł odnawialnych w skali mikro” dofinansowanego przez NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ w ramach programu priorytetowego nr 5.11.1 „Międzydziedzinowe SOKÓŁ – Wdrożenie Innowacyjnych Technologii Środowiskowych”

firma zaprasza do składania ofert na zakup know how (nieopatentowanej wiedzy technicznej) związanej z wdrażanym produktem: innowacyjną elektrownią wiatrową z pionową osią obrotu.

zapytanie_ofertowe_          Załącznik_nr1_Formularz

_Informacja o wynikach postępowania

Podjęliśmy decyzję o budowie testowej instalacji w oparciu o nasze projekty. Będziemy starać się o wsparcie ze strony NFOŚiGW w ramach Programu Prosument. Wiąże się to ze sporym ograniczeniem dla naszego projektu, ale zapewni częściowe finansowanie.

schemar_instalacji

Projekt dotyczy nie tylko innowacji produktowej. Planowane jest wykorzystanie nowego modelu biznesowego, który zakłada zrównoważony rozwój i pomoc osobom zagrożonym ubóstwem. W tym celu zostanie utworzona spółdzielnia socjalna oraz nawiązana współpraca z jednostkami realizującymi pomoc społeczną. Na przykład mikro elektrociepłownie zostaną zainstalowane przy oddzielnych budynkach. W taki sposób zostanie zapewnione bezpłatne i ekologiczne ogrzewanie. Natomiast za obsługę urządzenia będzie wypłacane odpowiednie wynagrodzenie.
Region, w którym realizowany będzie projekt należy do najuboższych zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej. To nie bariera technologiczna, a ubóstwo powoduje wykorzystywanie do spalania różnorakich odpadów. W regionie promowanym jako „zielone płuca Polski” poziom zanieczyszczeń powietrza w okresie grzewczym znacznie przekracza dopuszczalne normy.

Pomimo szumnych deklaracji związanych z rozwojem mikro elektroinstalacji do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych u naszym kraju nie ma ustawowych instrumentów do rozwoju tej branży. W obecnym kształcie prawo energetyczne oraz projektowana ustawa o odnawialnych źródłach energii nie zapewnia mikro instalacjom opłacalności i rentowności inwestycji. Od mikro instalacji wymaga się zdecydowanie więcej niż od dużych zakładów wytwarzających energię i w efekcie, przy tego typu inwestycjach ponoszone są znacznie wyższe koszty, dofinansowując de facto duże przedsiębiorstwa.
Natomiast w przypadku wsparcia na nowe technologie, publiczne wsparcie na innowacje trafiły do „wybranych”. Fundusze unijne nie zmniejszyły różnic społeczno-gospodarczych. Wręcz przeciwnie, w wielu regionach spowodowały zwiększenie liczby osób zagrożonych ubóstwem.

Udowodnimy, że energia odnawialna może być dostępna nie tylko dla bogatych hobbystów lub dla osób, które bez skrupułów wyciągają publiczne środki.

Planujemy, na podstawie dostępnej dokumentacji, opracować koncepcje i zaprojektować osiedle mieszkaniowe, którego mieszkańcy byliby producentami energii, a jej nadwyżki sprzedawaliby do sieci energetycznej. Pozyskamy środki niezbędne do prowadzenia prac badawczych poprzez sprzedaż kompletnego projektu budowlanego z działkami posiadającymi pozwolenie na jego budowę lub sprzedaż pojedynczych działek z projektem budynku i pozwoleniem lub pozyskanie inwestora i samodzielna budowa i sprzedaż oddzielnych lokali.

Aktualnie do przesyłu energii elektrycznej wykorzystywane są przeważnie sieci napięcia zmiennego. Wymusza to stosowanie kosztownych urządzeń, które gwarantowałyby otrzymanie odpowiednich parametrów energii elektrycznej pozyskiwanej z mikro-źródeł OZE. Wykorzystanie do przesyłu napięcia stałego znacznie obniży koszty przyłączenia ich do sieci. Dodatkowo zmniejszone zostaną straty związane z przesyłem energii. Oprócz korzyści ekonomicznych uzyskamy również dodatkowy efekt ekologiczny. Rezygnacja z linii zmiennego napięcia wyeliminuje podstawowe źródło szkodliwego promieniowania elektromagnetycznego. Organizmy żywe i ich tkanki oraz narządy można traktować jako swoiste anteny, umożliwiające odbiór energii fal elektromagnetycznych. Obecnie przyjmuje się, iż długotrwałe przebywanie w polu magnetycznym o natężeniu przekraczającym 310 mG, a więc znacznie niższym niż występujące w okolicach energetycznych linii przesyłowych i w pobliżu niektórych domowych urządzeń, może być czynnikiem zwiększającym prawdopodobieństwo zachorowania na niektóre typy nowotworów.