Najnowsze komentarze

  ANSAM sp. z o.o. w Białymstoku ul. Jerzego Antoniewicza 32 ogłasza konkurs ofert pisemnych na sprzedaż używanych składników majątku trwałego ( załącznik nr 1 ).

  Podjęliśmy decyzję o budowie testowej instalacji w oparciu o nasze projekty. Będziemy starać się o wsparcie ze strony NFOŚiGW w ramach Programu Prosument. Wiąże się to ze sporym ograniczeniem dla naszego projektu, ale zapewni częściowe finansowanie.

  schemar_instalacji

  Projekt dotyczy nie tylko innowacji produktowej. Planowane jest wykorzystanie nowego modelu biznesowego, który zakłada zrównoważony rozwój i pomoc osobom zagrożonym ubóstwem. W tym celu zostanie utworzona spółdzielnia socjalna oraz nawiązana współpraca z jednostkami realizującymi pomoc społeczną. Na przykład mikro elektrociepłownie zostaną zainstalowane przy oddzielnych budynkach. W taki sposób zostanie zapewnione bezpłatne i ekologiczne ogrzewanie. Natomiast za obsługę urządzenia będzie wypłacane odpowiednie wynagrodzenie.
  Region, w którym realizowany będzie projekt należy do najuboższych zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej. To nie bariera technologiczna, a ubóstwo powoduje wykorzystywanie do spalania różnorakich odpadów. W regionie promowanym jako „zielone płuca Polski” poziom zanieczyszczeń powietrza w okresie grzewczym znacznie przekracza dopuszczalne normy.

  Pomimo szumnych deklaracji związanych z rozwojem mikro elektroinstalacji do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych u naszym kraju nie ma ustawowych instrumentów do rozwoju tej branży. W obecnym kształcie prawo energetyczne oraz projektowana ustawa o odnawialnych źródłach energii nie zapewnia mikro instalacjom opłacalności i rentowności inwestycji. Od mikro instalacji wymaga się zdecydowanie więcej niż od dużych zakładów wytwarzających energię i w efekcie, przy tego typu inwestycjach ponoszone są znacznie wyższe koszty, dofinansowując de facto duże przedsiębiorstwa.
  Natomiast w przypadku wsparcia na nowe technologie, publiczne wsparcie na innowacje trafiły do „wybranych”. Fundusze unijne nie zmniejszyły różnic społeczno-gospodarczych. Wręcz przeciwnie, w wielu regionach spowodowały zwiększenie liczby osób zagrożonych ubóstwem.

  Udowodnimy, że energia odnawialna może być dostępna nie tylko dla bogatych hobbystów lub dla osób, które bez skrupułów wyciągają publiczne środki.

  Planujemy, na podstawie dostępnej dokumentacji, opracować koncepcje i zaprojektować osiedle mieszkaniowe, którego mieszkańcy byliby producentami energii, a jej nadwyżki sprzedawaliby do sieci energetycznej. Pozyskamy środki niezbędne do prowadzenia prac badawczych poprzez sprzedaż kompletnego projektu budowlanego z działkami posiadającymi pozwolenie na jego budowę lub sprzedaż pojedynczych działek z projektem budynku i pozwoleniem lub pozyskanie inwestora i samodzielna budowa i sprzedaż oddzielnych lokali.

  Aktualnie do przesyłu energii elektrycznej wykorzystywane są przeważnie sieci napięcia zmiennego. Wymusza to stosowanie kosztownych urządzeń, które gwarantowałyby otrzymanie odpowiednich parametrów energii elektrycznej pozyskiwanej z mikro-źródeł OZE. Wykorzystanie do przesyłu napięcia stałego znacznie obniży koszty przyłączenia ich do sieci. Dodatkowo zmniejszone zostaną straty związane z przesyłem energii. Oprócz korzyści ekonomicznych uzyskamy również dodatkowy efekt ekologiczny. Rezygnacja z linii zmiennego napięcia wyeliminuje podstawowe źródło szkodliwego promieniowania elektromagnetycznego. Organizmy żywe i ich tkanki oraz narządy można traktować jako swoiste anteny, umożliwiające odbiór energii fal elektromagnetycznych. Obecnie przyjmuje się, iż długotrwałe przebywanie w polu magnetycznym o natężeniu przekraczającym 310 mG, a więc znacznie niższym niż występujące w okolicach energetycznych linii przesyłowych i w pobliżu niektórych domowych urządzeń, może być czynnikiem zwiększającym prawdopodobieństwo zachorowania na niektóre typy nowotworów.

  Siłownie cieplne wykorzystują obieg termodynamiczny do przekształcania ciepła w energię mechaniczną lub elektryczną. Przy tym obiegi są realizowane na bazie klasycznego obiegu Rankine’a z wodą jako czynnikiem roboczym. W ostatnich latach opracowano najróżniejsze technologie, które umożliwiają przekształcanie ciepła z dobrą sprawnością w energię mechaniczną lub elektryczną. Obok obiegu Rankine’a z organicznym czynnikiem roboczym (organic rankine cycle, ORC) znane są również inne obiegi, które mają znacznie lepsze współczynniki sprawności w porównaniu z klasycznym obiegiem Rankine’a. W obiegach tych wykorzystuje się nieizotermiczny przebieg wrzenia i kondensacji medium, żeby zwiększyć sprawność obiegu w porównaniu z obiegiem Rankine’a. W Polsce są już instalacje ORC korzystające z biomasy, nie ma natomiast żadnej siłowni wykorzystującej nieizotermiczny przebieg wrzenia. Przykładowa elektrociepłownia wykorzystująca tę technologię znajduje się w Husavik w Islandii. Realizacja projektu zainicjuje działania, których efektem będzie nowa oferta na rynku, siłownia elektroenergetyczna, znacząco ulepszona w stosunku do istniejących rozwiązań. Powstanie nowy ekonomiczniejszy obieg, umożliwiający korzystanie ze źródeł ciepła o niższej temperaturze. Zostanie opracowana tania instalacja małej mocy, umożliwiająca pozyskiwanie energii skojarzonej z dowolnych kotłów wykorzystujących na przykład biomasę i za pomocą kolektorów słonecznych, którą będzie wykorzystywana w pojedynczych budynkach. W istniejących dotychczas siłowniach ORC najwyższą sprawność można uzyskać, gdy źródło ciepła ma minimalną temperaturę od 120 do 200 oC, w nowej instalacji planowane jest efektywne pozyskiwanie energii w zakresie temperatur od 80 do 100 oC.

  Wprawdzie technologia zgazowywania bioodpadów jest znana od bardzo dawna, to do tej pory nie było na rynku urządzeń, które można by było wykorzystać do budowy mikro-elektrowni. Dopiero niedawno zostało opracowane urządzenie do pozyskiwania energii elektrycznej z bioodpadów o mocy 10 i 20 kW, a aktualnie trwają prace nad wersją o mocy 100 kW. Twórcą jest amerykańskie konsorcjum APL. Urządzenie produkuje energię poprzez zgazowanie biomasy. Otrzymany gaz jest następnie zamieniany w silniku połączonym z generatorem w energię elektryczną. Agregat wyróżnia się łatwością obsługi i niewielkimi rozmiarami. Zastosowane technologie umożliwiają bezobsługową eksploatację, co jest wymagane od nowoczesnych urządzeń. Agregat składa się z wielostopniowego generatora biogazu, silnika zaprojektowanego do pracy na biogazie, generatora prądu i układu sterującego. Układ sterujący monitoruje i reguluje pracę wszystkich podzespołów, a wyniki wyświetlane są na ekranie LCD.

  Projekt przewiduje wdrożenie do produkcji i instalację ekonomicznej wersji agregatu, która będzie mogła pracować w trybie kogeneracji. Dzięki temu poprawiona zostanie efektywność ekonomiczna urządzenia.

  Wysoki koszt i niska efektywność dostępnych na rynku mikro-turbin wiatrowych sprawia, że nie są powszechnie stosowane. Planujemy wdrożyć do produkcji turbiny wiatrowe nowego typu. Większość wykorzystywanych turbin wiatrowych wykonana jest w oparciu o konstrukcję z poziomą osią obrotu i montowana na specjalnych masztach. Planowane jest, aby nowa turbina montowana była na budynkach i wykorzystywała powstałe spiętrzenie linii wiatru. Takie rozwiązanie umożliwi efektywniejsze wykorzystanie energii wiatru przy mniejszych kosztach instalacji. Barierą do montowania wiatraków z poziomą osią obrotu na budynkach jest wysoki, a przez to uciążliwy hałas. Natomiast dostępne wiatraki z pionową osią charakteryzują się niską sprawnością i wysoką ceną, co powoduje wykorzystanie tej konstrukcji w niewielkim zakresie ( ok.5% udział w rynku). Według wstępnych obliczeń i pomiarów nowy typ wiatraka, będzie posiadał lepsze parametry od aktualnie dostępnych przy cenie znacznie niższej od aktualnie dostępnych rozwiązań.