Miesięczne Archiwa: Lipiec 2018

W związku z realizacją projektu pn. „Wprowadzenie na rynek nowego typu urządzeń pozyskujących energię ze źródeł odnawialnych w skali mikro” dofinansowanego przez NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ w ramach programu priorytetowego nr 5.11.1 „Międzydziedzinowe SOKÓŁ – Wdrożenie Innowacyjnych Technologii Środowiskowych”

firma zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych niezbędnych do przeprowadzenia prac B+R związanych z wdrożeniem nowego produktu

– elektrowni wiatrowej opartej na modułach 0,6 kW.

zapytanie_ofertowe_RB wzór_umowy_roboty_budowlane

Informacja o wynikach postępowania